Ingenieursbureaus kort

Leestijd: 2 minuten

Benno Boeters

  • Hoogwater-waarschuwingssysteem
  • Vraagspecificatiemodel aanbestedingen
  • HVDC-converterstation
  • Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

Royal HaskoningDHV zet, met Deltares, Eptisa, het Hydro-Engineering Institute of Sarajevo en Mihailo Andjelic, een hoogwater-waarschuwingssysteem voor het stroomgebied van de rivier de Sava op. De Sava loopt door Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en een klein deel van Albanië. Elk land heeft eigen modellen, monitoringsystemen en instanties om de waterstand te voorspellen. Het project moet die op één lijn krijgen en de partijen in het voormalige Joegoslavië laten samenwerken.

In mei 2014 leidden hoogwater en overstromingen in dit gebied tot 79 slachtoffers en grote economische schade (naar schatting € 3,8 miljard), maar ook droogte is een grote bedreiging. 2012 was het droogste jaar in veertig jaar tijd en in 2015 bracht droogte ook bosbranden, schade aan de landbouw en aan de elektriciteitsvoorziening teweeg. Het grensoverschrijdende waarschuwingssysteem dient ook om tijdig maatregelen te nemen bij voorspelde zeer lage rivierafvoer.

Kennisplatform CROW geeft op 29 juni, tijdens een bijeenkomst in de Spaarndammertunnel in Amsterdam, uitleg over een nieuw vraagspecificatiemodel voor UAV-GC-contracten (uniforme administratieve voorwaarden, geïntegreerde contractvormen). Antea Group was een van de ingenieursbureaus die deelnamen in de brainstorm om vraagspecificaties bij aanbestedingen verder te uniformeren en de uitvraag zo concreet en duidelijk mogelijk te formuleren. Ook waterschappen, aannemers, ProRail en Rijkswaterstaat doen mee in de denkexercitie om het standaardcontract te verbeteren en om te bepalen wat wel of niet contractueel moet worden vastgelegd. Een excursie door de in aanbouw zijnde tunnel vormt de dagafsluiting.

Iv-Oil & Gas doet voor het Duitse offshore windproject Dolwin Alpha de engineering, prefabricage en offshore installatie van een nieuwe kabelondersteunende constructie voor een HVDC-converterplatform. Dit platform is ook een ontwerp van Iv. Het platform staat ongeveer 60 km uit de kust in een waterdiepte van 27 m. Later komt er een brugverbinding met het DolWin Gamma-platform dat nu in aanbouw is bij Nordic Yards in Duitsland en in 2017 wordt geïnstalleerd. De twee converterstations zijn dan elkaars back-up.

Sweco deed het ontwerp voor de dijkverbetering van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl, waarvoor waterschap Noorderzijlvest begin deze maand de financiering (het project kost € 180 miljoen) rond kreeg. De dijk wordt over een lengte van 12 km 50 cm hoger en 10 tot 15 m breder om te voldoen aan de normen, het effect van bodemdaling te compenseren en aardbevingen te kunnen weerstaan. Bij Delfzijl komt er zelfs 2 m bovenop de zeedijk. In december begint het werk dat in 2019 klaar moet zijn.

Lees ook

Nieuwsbrief