Hoeveel golf kan het gras aan?

Benno Boeters

Aan de rand van de Carel Coenraadpolder, grenzend aan de Dollard in de meest noordoostelijke punt van Nederland, stortte een golfoploopsimulator vorige week voor het eerst tot 2 m hoge golven over de gras-/kleidijk uit. Het was de eerste nulmeting op een bestaand dijktalud om vast te stellen wanneer de dijkbekleding het begeeft, ofwel wanneer het gras kapot gaat.

De drie noordelijke waterschappen, Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, hebben vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) € 641.370 ontvangen om deze golfoploopproeven te kunnen doen. Zij hebben advies- en onderzoeksbureau Infram-Hydren ingeschakeld voor de praktische uitvoering.

Vanuit de 8 m hoge stortkoker spoelden de onregelmatige golven 20 uur tegen de dijk aan. ‘We moesten de volgende ochtend echt wel stoppen, want toen hadden de golven een gat in de toplaag geslagen. Maar we willen ook echt weten wanneer die laag van 20 à 25 cm dik het begeeft en het gras met wortel en al weg is. Daarna gaat het snel met de klei eronder’, vertelt Jan Bakker, senior adviseur van Infram-Hydren. Het waterschap gaat het gat nu repareren met een krammat.

Op vier plekken langs de Waddenkust, onder meer bij Chemiepark Delfzijl en op de Slachtedijk bij Harlingen, worden volgend jaar proefstroken met nieuwe grassoorten ingezaaid zodat die in de komende vijf jaar nadat ze zijn ‘ingeworteld’, beproefd kunnen worden op de golfaanval en de erosiebestendigheid.

Naast een test van grassoorten willen de waterbouwers nieuwe rekenregels en modellen afleiden, voor beheer en onderhoud van bestaande en ontwerp van nieuwe dijken. Ook dijken met een stenen- of asfaltbekleding gaan op de testbank.

In het op 8 november op het Deltacongres gepresenteerde overzicht van het HWBP staan voor heel Nederland 57 projecten die in de periode 2019-2024 aangepakt worden. In totaal gaat het om 1.100 km aan dijken en andere waterkeringen; daarvoor is € 7,4 miljard uitgetrokken.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required