Het Internet der Dingen

Leestijd: 3 minuten

Marianne Vincken

In 2020 zullen vijftig miljard ‘dingen’ met elkaar verbonden zijn en informatie uitwisselen. Dat wordt het Internet of Things (IoT) genoemd, een term die in 1999 voor het eerst gebruikt werd om unieke, identificeerbare objecten in een internetachtige structuur aan te duiden.

Het was onderwerp van een symposium dat dit jaar onderdeel was van de jaarlijks te houden Dutch Technology Week (DTW), van 1 t/m 8 juni voor de eerste keer georganiseerd door Brainport Regio Eindhoven. DTW moet het technologie-equivalent van de de Dutch Design Week worden. Op het evenement, dat op de High Tech Campus in Eindhoven gehouden werd, kwamen op 6 juni meer dan tweehonderd belangstellenden af.

‘Mensen die die "dingen" en de daardoor verzamelde informatie gaan gebruiken, zijn de ontwerpers van nieuwe toepassingen’, zegt Ed Borden, Senior Manager van Cosm, ook aangekondigd als ‘Platform Evangelist’ in het programma van het Internet of Things-symposium. Bordens bedrijf Cosm biedt een platform waarop gebruikers gegevens afkomstig van devices en apps op een veilige en beheersbare manier kunnen combineren om zo toepassingen mogelijk te maken. ‘Een miljard mensen die via internet met elkaar in contact staan, vormen samen met open source software en open data het krachtigste arbeidspotentieel ter wereld’, meent Borden.

Hij noemt het voorbeeld van de Egg, een eenvoudig door iedereen te bouwen sensor die lokaal de luchtkwaliteit meet – de concentraties stikstofmonoxide en koolstofdioxide – en de gegevens doorzendt naar het eivormige basisstation dat op zijn beurt een database voedt. Iedereen heeft vrije toegang tot de totale hoeveelheid gegevens en kan ze voor allerlei doeleinden gebruiken. Door middel van tweets en sms’jes kunnen de deelnemers op de hoogte blijven van veranderingen.

Cosm, uiteindelijk een commercieel bedrijf, zal in de toekomst geld gaan verdienen met het verlenen van diensten, al wil Borden daar niet diep op ingaan. ‘De data moeten uiteraard veilig beheerd worden. Dat moet in dit soort toepassingen goed geregeld zijn, willen zulke diensten gemeengoed worden.’ Bovendien moeten gebruikers en exploitanten communicatiestandaarden afspreken.

Waar Borden het internet ziet als communicatiekanaal voor het opbouwen van gegevensverzamelingen, ziet Kishore Swaminatan, Chief Scientist bij adviesbureau Accenture, eerder een rol weggelegd voor particuliere netwerken in toepassingsdomeinen zoals e-Health, automotive en nutsbedrijven. ‘In dit soort verticale toepassingen is de toekomstige waarde te vinden van het Internet of Things’, zegt hij. ‘En zonder dit internet kunnen we het beter M2M-communicatie (machine-to-machine, red.) noemen.’ Swaminatan is er namelijk niet voldoende van overtuigd dat de veiligheidsaspecten op het internet voldoende afgedekt kunnen worden om Bordens visie te delen.

Tussen de sprekers was er ook verschil van mening over welk domein het belangrijkst zou gaan worden. Swaminatan zag daarvoor e-Health als belangrijkste, Borden sprak voornamelijk over toepassingen waarbij gemeenschappelijke belangen als lucht- en waterkwaliteit door zichzelf organiserende groepen mensen in de gaten worden gehouden.

Mobiele communicatieoperators weten dat in de automotive sector op dit moment de meeste M2M-toepassingen draaien. Een nieuw geproduceerde auto kan op dit moment al tot zeven SIM-kaarten aan boord hebben die gegevens omtrent ongelukken, onderhoud en brandstofverbruik doorgeven aan belanghebbenden. Of alle met elkaar communicerende apps en apparaten in de toekomst een eigen SIM-kaart of IP-adres moeten hebben is nog onduidelijk, al voorziet men in de nabije toekomst nog geen problemen op dat gebied als dat wel zo is.

Er kan veel, maar er is ook nog veel onduidelijk, ook hoe geld verdiend kan worden met termen als M2M of IoT. Een ding is wel duidelijk: er moet samengewerkt worden. We staan pas aan het begin van de lifecyclecurve van de toepassingen. Bedrijven zoals Cosm die actief zijn op dit gebied hebben een lange adem en iedereen hoopt, overigens niet in alle opzichten, het Facebook van het IoT te worden.

Lees ook

Nieuwsbrief