'Energietransitie is meer dan technisch verhaal'

Leestijd: 4 minuten

Antea Group

Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen. Met het klimaatakkoord van Parijs en het aankomende nationale klimaatakkoord, is het nu de hoogste tijd om de handen ineen te slaan en werk te maken van de energietransitie. Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group zet haar integrale kennis en expertise in om de energietransitie vleugels te geven.

Jeroen Officier werkt als kwartiermaker Energietransitie bij Antea Group. Hij ziet dat alle betrokken partijen meer en meer bereid zijn om werk te maken van de energietransitie. De techniek is volgens hem niet het knelpunt: ‘De energietransitie is een technisch probleem én een maatschappelijk vraagstuk; het heeft impact op de omgeving, de portemonnee van mensen en de manier van werken en leven van iedereen. Het gaat daarom ook om de samenwerking tussen de partijen, zoals gemeentes, vastgoedeigenaren, netbeheerders en natuurlijk de eindgebruiker.’

>>> Meediscussiëren? Op 29 november spreekt Jeroen Officier tijdens Ingenieurs in Energietransitie in Madurodam Den Haag.

Officier vervolgt: ‘Het gaat ook om een complex probleem, want er is veel onzekerheid omtrent de omvang wat betreft de kosten, de tijd die maatregelen vergen en de inspanning die ervoor nodig is. En dat verstart de partijen, want complexiteit leidt tot onzekerheid en dat leidt op zijn beurt weer tot handelen vanuit de onderbuik. Wij bieden daarin inzicht en overzicht, onder andere via ons Energietransitie Dashboard, dat we samen met Nedgraphics en Imagem hebben ontwikkeld. Hierdoor kiezen partijen voor de juiste maatregelen, op maat en op het juiste moment. Ons Dashboard concretiseert de zaken: ‘Wat moet er nu gebeuren? Wat moeten we de komende vier jaar bewerkstelligen om tot onze doelen te komen?’ En ook biedt het inzicht in welke partij wat moet doen, wat helpt bij het uitstippelen van een routekaart en een vertaling naar een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Hierdoor kunnen gemeentes hun klimaatdoelstellingen realiseren en aangeven wat hun bijdrage in de Regionale Energie Strategie is.’

Bij de overheden is de houding de afgelopen jaren veranderd. ‘Eerder zeiden sommige provincies en gemeenten: ‘wij willen geen windmolen- en zonneparken, maar we willen wel dan en dan energieneutraal zijn.’ Dat soort houdingen vinden we nu gelukkig niet meer terug. Men realiseert zich dat wanneer je meters wilt maken, je soms concessies moet doen.’

Bewustwording in de samenleving is volgens Officier essentieel, wil de energietransitie een succes worden. ‘Iedereen heeft een andere kijk op de energietransitie; iedereen redeneert vanuit zijn eigen situatie. Veel mensen kijken niet naar de situatie als iets dat ze nu moeten aanpakken; die willen gewoon tv kunnen kijken, hun mobieltjes opladen en kunnen douchen. Zij denken niet na over wat daarvoor nodig is. Veel mensen ervaren de energietransitie momenteel niet als een acuut probleem en denken: ‘waarom zou ik me er druk over maken?’ Maar het is eenvoudigweg zo dat de gebruiker betaalt, dus die kosten krijgt iedereen wel voor de kiezen.’ Officier is wel blij dat dit lang niet voor iedereen geldt en dat een groeiende groep mensen in de samenleving als eindgebruiker wel steeds energiebewuster wordt. Dat doet iedereen vanuit zijn eigen invalshoek, maar dat is helemaal niet erg; het belangrijkste is de bewustwording, want die zet aan tot handelen. En dat is ook nodig: ‘Als iedereen op zijn handen blijft zitten, dan gebeurt er niks.’

Antea Group overziet alle technische aspecten van de energietransitie: ruimtelijk, juridisch, economisch, procesmatig. En dat ook nog op alle schaalniveaus: van gemeentes en regio’s tot complete infrastructuurnetwerken. Officier: ‘Wij kunnen iedereen helpen om hun stukken van de puzzel te leggen. Vanuit een procesaanpak die gericht is op het bijeenbrengen van de belangen van alle betrokken partijen, inclusief de eindgebruikers.’

Maar met al die verschillende partijen, zullen er toch ook tegenstrijdige belangen zijn? Officier: ‘Het is onvermijdelijk dat partijen water bij de wijn zullen moeten doen. De kwestie is hoe we gezamenlijk de nodige maatregelen kunnen nemen en tegelijkertijd de grootste gemene deler eruit krijgen. Zaak is om te kijken welke zaken wel een gemeenschappelijk belang hebben.’

Antea Group zet zijn expertise, tools en netwerk in om de energietransitie tastbaar en behapbaar te maken, zodat versnelling mogelijk is. Het uitgangspunt is het creëren van een aantoonbare meerwaarde, waarbij de energietransitie zelf wordt ingezet als middel om anderen zaken die ook moeten gebeuren mogelijk te maken. Officier: ‘De energietransitie heeft op die manier een meerwaarde die kan helpen bij een bredere acceptatie van de benodigde maatregelen. Die bredere acceptatie leidt op zijn beurt weer tot een extra impuls aan de energietransitie en zo treedt er een positieve feedbackloop op.’

De expertise die het ingenieurs- en adviesbureau in huis heeft, reikt ook over de landsgrenzen, vertelt Officier: ‘De Nederlandse tak van Antea Group is de grootste, maar niet de enige. We wisselen informatie en expertise uit, onder meer met onze collega’s in België. Die lopen in hun energietransitie tegen veel met Nederland vergelijkbare problemen aan. En in plaats van het wiel opnieuw uitvinden, kunnen we veel van elkaar leren.’

Als we doorgaan in het huidige tempo, dan zullen we de doelen en ambities ten aanzien van de energietransitie niet halen, zegt Officier stellig; het tempo moet omhoog. Maar alleen mikken op een hoger tempo haalt ook weinig uit. De bewustwording is het allerbelangrijkste, want daaruit vloeit ook het gevoel voor de urgentie voort. Dat zien veel partijen gelukkig ook in. De coalitieakkoorden van gemeenten bijvoorbeeld, hebben allemaal de energietransitie als belangrijk punt opgenomen. Het is van belang om ruimte te bieden aan de koplopers en tegelijkertijd oog te houden voor degenen die zich zorgen maken over hun omgeving, portemonnee en manier van leven. ‘Als we daarin slagen, is het mogelijk de energietransitie te versnellen. En we moeten het ook niet zien als een probleem; de transitie is iets dat je zou moeten willen. Je kunt het juist ook als een kans zien. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’

Met name de diverse overheden moeten volgens Officier op veel borden tegelijk schaken. Het gaat om een combinatie van verschillende opgaven: de energietransitie, klimaatadaptatie, het integreren van energiedoelstellingen in een omgevingsvisie, het voorzien in energiebehoeften, alles heeft met elkaar te maken. Officier: ‘We moeten ons realiseren dat niet iedereen het probleem voor zichzelf hoeft op te lossen; samen komen we eruit. De energietransitie is een kans om verder te komen en om problemen aan te pakken.’

Officier: ‘De insteek van Antea Group, in combinatie met de technische bagage over de gehele breedte is wat ons onderscheidt van de andere ingenieursbureaus, die zich veel meer beperken tot uitsluitend de technische kant.’

 

 

Meer weten over de aanpak van de energietransitie volgens Antea Group, of zelf meebouwen aan een energieneutraal Nederland? Neem dan contact op met Jeroen Officier, Kwartiermaker Energietransitie: jeroen.officier@anteagroup.com, of kijk voor meer informatie op www.anteagroup.nl/energietransitie

Lees ook

Nieuwsbrief