Aanbesteding renovatie Marijkesluis van start

redactie

Rijkswaterstaat is gestart met de aanbestedingsprocedure voor de renovatie van de Prinses Marijkesluis. De aankomende renovatie heeft als doel dat het complex de komende 30 jaar betrouwbaar, beschikbaar en veilig functioneert. De gunning is gepland voor eind 2021. De werkzaamheden starten in 2023 en zijn naar verwachting medio 2025 gereed.

De Prinses Marijkesluis in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Ravenswaaij (Gelderland) bestaat uit twee sluiskolken, een vaste brug voor het wegverkeer, een keerschuif, een dieselgemaal, drie lokale bediengebouwen, afmeervoorzieningen en remmingwerken. Het complex is gebouwd in 1939 maar pas na WO II in gebruik genomen. De keerschuif dateert van 1979.

De hoogwaterkerende functie van de keerschuif en de sluizen is enkele keren per jaar nodig. Mede daarom wordt negen keer per jaar de werking en bediending getest. De waterkerende functie van de keerschuif en sluis beschermen 330 duizend inwoners van de Betuwe. Tijdens de renovatie van het sluiscomplex van 2023 tot en met 2025 zal de hinder voor de scheepvaart volgens RWS minimaal zijn.

Tijdens de renovatie Marijkesluis wil RWS ervaring opdoen met het zogeheten 2-fasen proces. Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer maken in fase 1, de voorbereidingsfase, het ontwerp. Dit gebeurt in 2022. Op basis van dit ontwerp wordt de definitieve prijs overeengekomen met een risicoprofiel dat voor beide partijen acceptabel is. Daarna wordt het project in fase 2, de realisatiefase, uitgevoerd. Bij de aanbesteding wordt de beste samenwerkingspartner gezocht, waarmee de twee fasen (voorbereiding en uitvoering) succesvol doorlopen kunnen worden.

De 2-fasen aanpak is onderdeel van het programma ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Daarin zetten Rijkswaterstaat en marktpartijen zich in voor een transitie naar een infrasector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten, goed worden beheerst.

Bij dit project kiest RWS voor deze aanpak om samen met de opdrachtnemer onzekerheden over de staat van het object vooraf in kaart te brengen. In een goed samenwerkingsklimaat wil RWS “samen met de markt via een constructief ontwerpproces, ruimte geven voor multidisciplinaire ontwerpafwegingen, optimalisatie- en innovatiekansen”.

De renovatie van de Marijkesluis maakt deel uit van de Vervanging en Renovatie opgave van Rijkswaterstaat. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren vijftig en zestig van de 20e eeuw. Hierdoor neemt de kans op storingen toe en daarom worden ze nu versterkt, vernieuwd of vervangen. Voor dit meerjarenprogramma maakt RWS zoveel mogelijk gebruik van slimme en duurzame technieken.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required